top of page

Reliability Centered Maintenance

Preventieve onderhoudsprogramma’s en spare parts lijsten kunnen ofwel organisch ofwel gestuurd en gestructureerd ontstaan.
Bij het organische groeien van een onderhoudsplan en spare parts lijsten wordt er naar aanleiding van een storing of stilstand beslist om een preventieve taak aan te maken of om bepaalde stukken in het magazijn op te nemen om te voorkomen dat het probleem zich weer zal voordoen of om het probleem sneller te kunnen verhelpen. Het nadeel van deze methode is dat de verschillende problemen zich eerst moeten voordoen voor er risico beperkende maatregelen getroffen worden.

Ook worden er mogelijk preventieve maatregelen genomen voor zaken die zich beperkt voordoen waardoor de kosten van het preventieve onderhoud deze van het correctief probleem dat ze verhelpen overstijgen. Bij een gestructureerde opbouw wordt de Reliability Centered Maintenance strategie gebruikt om te bepalen welke preventieve taken er voorzien worden en welke spareparts er echt nodig zijn.

 

Hoe werkt RCM

Een RCM oefening vertrekt vanuit het faalrisico van een component in een installatie. We definiëren risico als de verhouding tussen de kans dat een component faalt en het gevolg als deze faalt.
Elke component kan (en zal) falen indien we maar lang genoeg wachten. Dit falen kan nauwelijks voelbare tot heel verregaande gevolgen hebben.
De bedoeling van de RCM oefening is om voor elke component te bepalen wat de kans op falen is, wat de gevolgen zijn en dan te bekijken of dit risico aanvaardbaar is of niet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix.

 

Kans-, gevolgtabel en risicomatrix

De kanstabel geeft een verdeling weer van de frequentie waarmee problemen
zich voordoen.

De gevolgtabel geeft een gelijkaardige verdeling weer maar dan van het gevolg
van het probleem.

De gevolgtabel kan voor verschillende niveaus worden opgebouwd.
De meest gangbare (vanuit onderhoudsstandpunt) zijn onderhoudskost en
productiederving. Andere zijn veiligheid, milieu en eventueel reputatie.

Kans- en gevolgtabel worden dan gecombineerd in de risicomatrix.
Hierbij wordt bepaald welke combinatie van frequentie en gevolg al dan
niet aanvaardbaar is in de organisatie.

 

 

De RCM workshop

Eens deze matrix is opgesteld wordt er in workshops, waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn, voor elke component het risico bepaald. Als dit risico onaanvaardbaar is volgens de opgestelde matrix moeten er maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen preventieve onderhoudsplannen zijn, spareparts of zelfs modificaties. De doeltreffendheid van de maatregel wordt geëvalueerd. Er wordt bepaald in hoeverre deze het risico tot een aanvaardbaar niveau doet zakken.

 

De afhandeling

Op basis van de uitkomst van de RCM oefening worden dan de noodzakelijke preventieve plannen opgesteld en spare parts bepaald.

 

PDCA

De RCM oefening gaat uit van aannames aangaande frequentie en gevolg van bepaalde falingen. Het is aangewezen om deze te toetsen aan de hand van de Plan Do Check Act filosofie.

 

 

 

Reliability risico matrix
bottom of page